Historie města Libochovice
dle historických zápisů, kroniky města a literatury

1282
první zmínka o Libochovicích
Heiman z lichtemburka dovolil užívat magdeburské právo a udělil Libochovickým za plat nějaké pozemky => Libochovice již byly městečkem

1307
libochovický rychtář Michal koupil od Doksanského kláštera ves Černivo

1335
za 2.300 kop přažských grošů koupil panství Zbyněk Zajíc z Valdeka na Žebráku
Libochovice se opět uvádějí jako městečko, uváděna je i tvrz

1352
připojeny Libochovice k solnému obchodu v Lounech
vyloučeny z dálkové obchodní cesty z Chebu do Prahy přes Louny a Slaný

1400
zřízení oltáře navštívení p. Marie v Libochovicích – dar 7 kop grošů praž.

1400 – 1414
tvrz v Libochovicích je fyzicky rozdělena na tři díly

1424/25
zničení Libochovic Husity 1446 na libochovické tvrzi na návštěvě Petr Holický ze Štenberka, Jan Smiřický a další u Zbyňka Zajíce z Házmburka

1469
dobývána Budyně (patřící Janu Zajíci z H.) vojskem Jiřího z Poděbrad pod vedením jeho syna Jindřicha knížete Munsterberského a Mikuláše Střely z Rokyc

1507
v uherském Budíně udělil Vladislav Jagellonský městečku Libochovice výsadu na trhy (jarmark, trh, ..) na přímluvu Jana ze Šelmeberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu – poručníků nedospělého Jana Zajíce z H.

9.2.1517
Jan VI. Zajíc z H. vystavil obyvatelům Libochovic řemesla krejčovského, soukenického a postříhačského výsadu (vznik cechu)

1541 (1542 ?)
letopočet na věži libochovického kostela, kterou dal postavit Jan VI. Zajíc a kterou ozdobil i svým erbem

1557
odkázal Wolf Fuxa k Božímu domu neboli špitálu chudých 100 kop míšeňských grošů

1558
prodej Libochovic Kryštofem Zajícem z H. Lobkowiczům

4.7.1560
(kdysi znamení na mlýně) kamenem z hradiště zabita Anna Lehňovská

7.8.1560
císař a král Ferdinand I. Udělil městečku Libochovice další výsadu – vysazení na MĚSTO; purkmistr, rychtář + 12 konšelů; udělení městského práva; právo pečetit červeným voskem (výsada panského stavu a velkých měst)

5.10.1583
prodali libochovičtí konšelé Židům pozemek na zřízení židovského hřbitova

1589
postavena Boží muka za kostelem sv. Vavřince knězem Janem z Vinoře a měštánem Václavem Kunatkou

1589
zřízena Boží muka na rozcestí Jiřetín – Klapý měšťanem Melicharem Tkadlecem

1591
Jiří z Lobkowicz udělil městu další výsadu – vzdal se odúmrtí (možnost odkázat majetek ženám, příbuzným,…); osvobození pivovaru od mnohých povinností, přičemž všichni právovárečníci musí být katolíci

1591
při založení jezuitské koleje v Chomutově ji Jiří z Lobkowicz daroval patronátní právo nad všemi kostely (a školami)

27.9.1601
požádali měšťána arcibiskupa o vysvěcení nového kostela sv. Vavřince

1604
na zámku v Libochovicích ranila mrtvice majitele Zikmunda Báthoryho a ochromila mu obě nohy a jednu ruku (později se uzdravil)

1609
město Libochovice bylo vydlážděno

21.5.1613
zemřel hejtman libochovického panství Jan Kavka z Kavkovic (jeho náhrobní kámen je dodnes zazděn vedle věže kostela Všech svatých)

12.11.1614
potvrdil Adam ze Štenberka městu všechny výsady

1617
první zmínka o libochovické škole

1619
navštívil Adama ze Štenberka na zámku v Libochovicích hrabě Slavata z Chlumu a Košumberka a oba spolu utekli za hranice

7.8.1624
požár, při němž byl zničen kostel a věž a zničeny zvony

1625
ulit největší libochovický zvon „sv. Václava“ od Tomáše Fryče – zvonaře v Roudnici

1630
ulit nejmenší zvon – „Kohout“ do 1648 třicetiletá válka, vpády Švédů (včetně obsazení Litoměřic, část domů pustých)

26.7.1648
vpád Švédů na Malou Stranu, majitel Libochovic František Matyáš Karel ze Štenberka zraněn ve svém domě kulkou (9.8. zemřel)

1661
požár z komína zámeckého pivovaru spálil zámeckou střechu, radnici, kostel, faru a víc než polovinu města

asi 1664
požár poškodil Libochovice (mj. shořely matriky)

15.4.1675
potvrdil Václav Vojtěch hrabě ze Štenberka výsadu cechu krejčovského, postřihačského, soukenického a tkalcovského

17.4.1675
potvrdil výsadu svých předků učiněné městu Libochovice

16.9.1676
požár vzniklý v domě čp. 75, shořelo celé město

1680
řádil v Libochovicích mor

před 1683
stavba zámku – stavitel Ital: Antonio de Porta

1683
vyhořela polovina města

13.2.1687
potvrzen apellačním soudem rozsudek smrti nad Samuelem Holfedem za bigamii (2*současně ženat)

po 1690
kníže Ferdinand z Dietrichsteina stavěl v Libochovicích panský dvůr

1691
postaven přes Ohři most
Libochovice tehdy měli 78 městských budov a 22 chalup v předměstí

19.4.1700
u Budyňské brány položen 1. kámen ke stavbě knížecího špitálu

6.5.1700
z čp. 60 vyšel oheň a shořelo 14 domů a obecní sladovna

25.2.1700
kníže Leopold potvrdil městu výsadu Lobkowiczů a knížete Ferdinanda z Dietrichsteina
v létě vyhořela 1/4 města

5.11.1702
Libochovičtí uvítali na slavnosti posvěcení chrámu Páně krále Josefa I. S manželkou Amálií Vilemínou, kteří byli u knížete Leopolda

6.11.1702
všichni na honu v Šebíně a Kostelecké bažantnici (bylo lapeno 106 zajíců, 12 srn, 1 veverka)

1.11.1705
opravený kostel Všech Svatých vysvěcen doksanským proboštem Brunem Kunovským

19.9.1707
odsouzena apelačním soudem potulná cikánská tlupa tresty: 1 muž – má být oběšen; 6 žen – metlami okolo šibenice mrskány, uříznuto pravé ucho, přibito na šibenici a vypovězeny ze země

18.12.1708
zemřel kněz P. Karel Hofer z Lobensteina (pochován v kostele Všech Svatých vedle oltáře bolestné P. Marie)

9.1.1709
nastoupil na děkanství P. Václav Vojtěch Henninger rytíř ze Seebergu, nechal vydláždit kamenem kostel Všech Svatých, zřídit varhany (1736-1739), zdi okolo hřbitova (1721-1737), zcela nově vystavěl kostel sv. Vavřince a kostel v Chotěšově, přestavěl libochovickou faru,… 1719 zřízena socha ukřižovaného Krista – nejstarší socha nad dnešní zátokou. Postupně vybudováno v kostele u Všech Svatých 7 oltářů

10.11.1713
odsouzena Magdalena Rojová pro zavraždění svého nechtěného novorozence ke stětí mečem a v hrobu jí má být probito srdce kůlem

1716
povolil kníže Valter svobodnou volbu městského písaře a obecních starších

1714 a 1717
silné větry odvály okolní prašnou půdu až na mrtvou zem

14.5.1717
kníže Valter v Libochovicích přivítán městskou gardou (50 mužů ve zbrani)

1720
přestavěn kostel sv. Vavřince

1721
magistrát rozhodl o objednání dřeva na trubky a o stavbě vodárny na Ohři (=> výstavba vodovodu)

5.12.1721
vykonána poprava Jiřího Paula (litoměřickým katem)

30.6.1722
dostavěn kostel sv. Vavřince

1725
známy cechy – kovářský, bednářský, kolářský; tesařský, zednický, kožešnický; kominický, pokrývačský

3.1.1726
nalezeno u Radověsické kovárny dítě

30.4.1726
před celou obcí čtena privilegia a patent ohledně náboženství

26.4.1726
prohlídka u všech měšťanů – pátrání po podezřelých knihách

1727
obnovena věž u Všech Svatých

1732
byl zřízen zvonek umíráček

11.10.1737
ranila děkana Henningera mrtvice při modlitbě
14.8.1738
zemřel a byl pochován pod kazatelnou v kostele Všech Svatých

4.2.1738
v obecním domě vznikl neopatrností čeládky a šafáře požár, shořely stodoly, obecní dvůr a dům => slib, že když se obrátí vítr a zachrání se tak obec, bude tento den každý rok v Chotěšově sloužena mše – a tak se stalo

1739
přelit menší zvon „Vavřinec“ – dnes na věži kostela Všech Svatých – původně vznikl 1605 pro kapli Sv. Vavřince; 1739 přelit

19.11.1740
poslední potvrzení městských výsad, tentokrát od Karla z Dietr.

1741
na obloze se ukázala velká kometa

1741
tažení Sasů na Prahu – 5 000 v Libochovicích; 20 000 v Litoměřicích; ostatní po vsích. Pochod Sasů skrz Libochovice několik dní.

1742
Sasové – epidemie tyfu – množství pohřbeno po celém okolí. Později též vojsko francouzské. Místní úředníci francouzského posla, který přijel požadovat potraviny chytiti a předati rakouským úředníkům. To Francouze popudilo. K vydrancování města povoláno 300 vozů. Lidé zakopávali šaty, cennosti. Když Francouzi začali loupit v ovčíně Chotěšovském a ve Slatině, byli obyvateli upozorněni na údajně velký oddíl rakouského vojska. Vše z vozů sházeli a ujížděli do Litoměřic. Byl to však jen malý oddíl. Později dorazily skutečně 4 pluky. Rozložili své stany od sv. Vavřince až k Šibeničnímu vrchu a byli tu 2 týdny. Téhož roku byli Francouzi z Čech vypuzeni.

8.7.1742
velké krupobití

28.8.1744
přijelo do Libochovic 30 000 Prušáků s králem Friedrichem. Leželi od Šibeničního vrchu až k Budyni. V Libochovicích několik děl umístěno na hřbitově okolo kostela Všech Svatých. Pobořili přitom zdi a nocovali mezi hroby. Zajatce měli v kostnici.

29.8.1744
Navštívil pruský král Fridrich Libochovice, zámek.

1.9.1744
Překročili Prusové po 18 mostech mezi Libochovicemi a Budyní Ohře a táhli na Prahu.

30.12.1744
Vraceli se Prusové z Prahy a prodávali na trhu koně, krávy a voly pobrané po cestě. Potom přitáhlo 5 000 mužů od Poplz a ubytovali se před odchodem do Litoměřic na zámku a pivovaru.

28.10.1745
vysvěcen nový pivovarský kotel měděný (starému bylo již 200 let)

1745
Vykázáni Židé ze země české pro „nekalé rejdy“ během války. Po rozprodání movitých i nemovitých majetků jim bylo povoleno zůstat a museli si vše (dráže) koupit zpět.

1746
Při cestě saského kurfiřta z Prahy do Drážďan (3.1.) nocovali jeho přední radové na děkanství (hrabě Brühl s 80 koňmi). Za odměnu hostili a obdarovali děkana v Drážďanech, kam byl pozván.

1747
knížetem darován kostelu vzácný ostatek – „hnát Sv. Klimenta“

1748
nasazena nová báň na velkou kostelní věž s velkým křížem

8.2.1750
Nařízení: každý hospodář musí odvést určený počet vrabců, nebo za každého chybějícího zaplatit krejcar.

1753
zřízena poustevna na hřbitově sv. Vavřince poustevník Bonaventura Daníček ze Železného Brodu konzistoří zamítnuto (z poustevny kostnice 1768)

1756
postavena děkanem Galašem socha rodičky boží na veřejné cestě Mostecké neboli Koštické

1.10.1756
Bitva u Lovosic mezi Prusy a Rakušany

1759
válka s Prusy (19.4. vypálena Budyně) Libochovice uchráněny výkupným (4 724 zlatých, 22 krejcarů)
7.1.1761
rozvržení této sumy mezi obyvatele

20.4.1761
statistika obyvatelstva: 106 rodin; 332 osob řemeslníci: 1 ranhojič 4 řezníci 5 pekařů 2 mydláři 1 perníkář 1 zámečník 2 truhláři 2 sklenáři 6 krejčích 1 řemenář 2 sedláři 3 zedníci 3 kováři 1 kolář 14 ševců 2 tesaři 3 kožešníci

29.5.1761
povolení k znovuvystavění židovské synagogy

1761
zřízena socha sv. Václava na cestě do Slatiny a sv. Jana Nepomuckého na předměstí na rozcestí Slatina – Radověsice

září 1778
leželo v Libochovicích až Lovosicích pruské vojsko prince Heinricha. Při ústupu shořely mosty: Libochovický, budyňský, litoměřický. Od té doby stavěn jen most, který se na jaře před táním strhne a pak znovu postaví. Po válce stavba pevnosti Terezín

1791
stavba školy v Libochovicích

26.4.1791
dvorním dekretem povoleno zřízení regulovaného magistrátu města po splacení části dluhů a zajištění zbytku dluhů

1799
uvedeno v realitu: purkmistr + 3 radní

8.6.1800
silné zvonění (po otevření věže tam nikdo nebyl)

15.6.1800
kromě zámku, kostela, fary a židovského města vše vyhořelo

1803
vyhořelo asi 20 domů u panského dvora

1805
neúroda, hlad, nemoce hlavně tyfus (nejvíc ve Slatině)

29.5.1809
14.10.1811
9.10.1814
větší požáry v Libochovicích

27.1.1810
zrekvírováno kostelní stříbro na úhradu válek s Napoleonem

1811
spor mezi vrchností a městem o majetnost prostranství před zámkem (vrchnost nakonec odkoupila)

1813
za Poplzemi, u Šebína, Horek, Levous zřízeny dělostřelecké baterie proti Napoleonově vojsku na zámku – ruský velkokníže Konstantin; děkanství – kníže Galicyn; pruští generálové Kleist a La Roche

26.7.1823
veliká svatba v Libochovicích: hraběnka Josefa Wratislavová z Mitrovic (sestra Gabriela, manželky Josefa jediného syna knížete Dietrichsteina) s Karlem ze Schwarzenberga (syn vítěze nad Napoleonem u Lipska) týden slavnosti: divadlo, ohňostroj, ples u Poplzského rybníka, závody ve střelbě…

asi 1830 – 32
vystavěna silnice do Lovosic, do Budyně

asi 1832 – 45
vystavěna silnice na Evaň a do Třebíze

1832
dostavěna radnice – čp. 10

1832
cholera (1.pololetí ve farnosti zemřelo 339 osob, z toho 37 osob v Libochovicích)

25.6.1841
navráceny měšťanům výnosy z městského pivovaru postoupené před 40 lety obci (kvůli tehdejším velikým obecním dluhům)

1842
vyměření pozemků pro nový katastr

1843
nákladem 1 600 zlatých koupen nový kotel pro městský pivovar

1846
rozšíření židovského hřbitova

1848
zřízena Národní stráž (tj. ozbrojená garda) zrušení poddanství a vrchnostenských úřadů sídlem okresního soudu i Libochovice

21.4.1849
dohoda o rozdělení užitků z pivovaru mezi měšťany

1851
ocenění polních užitků

1850/52
zřízení fary Chotěšov, Klapý, Křesín (předtím pod farním úřadem Libochovice) stavba chodníku na náměstí rozšíření hřbitova a zřízení silnice k němu

1.9.1852
v zámecké kapli svatba Gabriely z Dietrichsteina s Alfredem hrabětem von Hatzfeld

5.6.1856
zlé krupobití (hl. u Poplz)

1857
placení daní dle nového katastru

1862
založena Občanská záložna v Libochovicích

1863
založen zpěvácký spolek

asi 1864
stavba silnice do Koštic, a z Budyně do Roudnice

27.8.1864
vymřel rod Dietrichsteinů po meči

16.7.1866
městem projelo 240 vozů s ochranou dvouset pruských vojáků

21.8. – 14.9. 1866
ve městě ubytováno střídavě 2000 Prusů a 400 koní
pět Průsů onemocnělo cholerou, v Libochovicích a okolí podlehlo nemoci 73 obětí

1867
zřízen ve městě hraběcí cukrovar

1868 
vznik politických okresních úřadů – Roudnice soudní okres Libochovický přičleněn k roudnickénu hejtmanství

1868
zřízeno v Libochovicích ochotnické divadlo

1870
založen Spolek vojenských vysloužilců

1871
působí učitelský spolek „Budeč“

1872
přikoupen hrabětem Herbersteinem statek Vrbičany, statek Panenský Týnec

1872 
zřízeno 7 mostků na silnici Klapské

1873
vznikl Sbor dobrovolných hasičů a opatřena stříkačka

1874
založena Občanská beseda a Řemeslnická beseda

1882
dokončena železnice Úpohlavy – Libochovice

1889
založen „Sokol házmburský“

1898
založena veřejná „Palckého knihovna“

90. léta
založena Spořitelna Libochovice

1902
dokončena železnice Libochovice – Louny

1907
dokončena železnice Vraňany – Libochovice

1908
založena Živnostenská záložna

1912
sklárna Libochovice

1926
založeno Sdružení přátel umění „Scéna“
zprovozněna elektrárna
zahajuje činnost Hospodářské družstvo skladištní a výrobní v Libochovicích
založen Švehlův okresní chorobinec